درجه ابهام :1 از 4

وارد جلسه امتحان شدم 

همه بدون سر بر روی صندلی هایشان نشسته بودند 

تنها کسی که سر داشت من بودم 

ورق ها پخش شدند 

کاغذها سفید بودند و خالی از سوال 

همه شروع کردند تند تند نوشتن و پر کردن

بعد رفتارشان تغییر کرد 

کم کم صدای خرناس مانندی ازشان به گوش میرسید

بعد مثل دیوانه ها خودکار را در دست گرفته بودند 

و روی برگه ها را خط خطی میکردند

و روی میز میکوبیدند!

رفتارهایشان به شدت عصبی و ترسناک بود

من هاج و واج مانده بودم

بلند شدم

برگه را سفید دادم و فرار.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کهربا فان ریحانه ساخت و سازان پرسش مهر 20 فروشگاه اینترنتی دیجی بی سی LOVE YOURSELF Emc2 company